6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Rafał Ilow 1,  
 
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4
Centrum Kardiologiczne Pro Corde Sp. z o.o., Wrocław
MONZ 2012;18(4):435–441
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Współwystępowanie kilku czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby niedokrwiennej serca niż obecność pojedynczego czynnika. Cel pracy: Ocena występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowili uczestnicy Programu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych. Badania wśród 40-latków prowadzono w latach 1999-2001, a wśród 50-latków w latach 2002-2007. Grupę badaną stanowiło 1729 kobiet oraz 1252 mężczyzn, mieszkańców Wrocławia. Wyniki: Osoby z otyłością brzuszną miały wyższe BMI, ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego (TC), LDL i triglicerydów (TG) oraz niższe stężenie cholesterolu HDL niż osoby bez otyłości brzusznej. W grupie osób z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono wyższe BMI, obwód talii, stężenie glukozy, TC i TG w porównaniu z osobami bez nadciśnienia. W grupie kobiet ze stężeniem TC ≥190 mg/dl stwierdzono wyższe ciśnienie tętnicze w porównaniu z osobami ze stężeniem TC <190 mg/dl. W dietach 40-letnich kobiet i mężczyzn z grupy z wysokim stężeniem TC stwierdzono niższe spożycie błonnika niż w grupie z prawidłowym stężeniem TC. Osoby ze stężeniem glukozy ≥100 mg/dl miały wyższe BMI, obwód talii, ciśnienie tętnicze oraz stężenie TG niż osoby ze stężeniem glukozy <100 mg/dl. Kobiety palące papierosy miały wyższe stężenie TG w porównaniu z niepalącymi. 50-letnie palące kobiety miały wyższe stężenie TC i LDL w porównaniu z niepalącymi. W dietach palących 40-latków odnotowano większy odsetek energii z tłuszczów ogółem oraz niższą zawartość błonnika w porównaniu z niepalącymi, a w dietach 50-latków większą zawartość cholesterolu pokarmowego. Wnioski: W grupach osób, w których stwierdzono występowanie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zazwyczaj obserwowano wyższe średnie wartości obwodu talii, ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, triglicerydów i glukozy we krwi, niższe stężenie cholesterolu HDL oraz mniejszą zawartość błonnika w diecie w porównaniu z grupami bez tych czynników.

Introduction: Co-existing risk factors for cardiovascular diseases significantly increases probability the risk of coronary heart disease than the occurrence of single risk factor. Objective: Assessment of prevalence of risk factors for cardiovascular disease among 40- and 50-year-old inhabitants of Wroclaw. Materials and methods: Study group included participants of the Cardiovascular Disease Prevention Program. Examination among 40-year-old participants were conducted between 1999-2001 and among 50-year-old between 2002-2007. Overall the study group included 1729 women and 1252 men, inhabitants of Wroclaw. Results: Participants with abdominal obesity had higher BMI, blood pressure, blood glucose level, total cholesterol (TC), LDL, triglycerides (TG) and lower HDL level than those without abdominal obesity. Among participants with hypertension compared with those without hypertension higher BMI, waist circumference, blood glucose level, TC and TG were observed. Among women with TC ≥190 mg/dl compared with those with TC <190 mg/dl higher blood pressure was observed. Dietary fiber intake with diet among 40-year-old women and men with TC ≥190 mg/dl was lower than among those with TC <190 mg/dl. Participants with blood glucose level ≥100 mg/dl had higher BMI, waist circumference, blood pressure and TG than those with glucose <100 mg/dl. Women who smoked cigarettes had higher TG compared with non-smokers. 50-year-old women who smoked had higher TC and LDL than non-smokers. In the diets of 40-year-old men who smoked higher percentage of energy from total fat and lower content of dietary fiber compared with non-smokers was observed, while in the diets of 50-year-old men higher content of cholesterol. Conclusions: Among those groups, where selected risk factors for cardiovascular disease were observed, usually higher average of waist circumference, blood pressure, TC, LDL, TG, blood glucose level, lower HDL level and lower fiber intake with diet than among participants without those risk factors were observed. Key words: risk factors, cardiovascular diseases, obesity, hypertension, smoking, dietary fiber
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543