6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych

 
1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
MONZ 2013;19(3):224–229
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Prowadzenie praktyki stomatologicznej w obecnych czasach wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Bardzo ważne jest nie tylko wykonanie usługi medycznej z największą starannością i znajomością sztuki lekarskiej, lecz także zastosowanie odpowiednich środków ochrony, które zabezpieczą pacjenta przed dostępem wszechobecnych drobnoustrojów, zgodnie z jedną z podstawowych zasad etycznych obowiązujących w medycynie: Primum non nocere – „Po pierwsze nie szkodzić”. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakresie procesów dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych oraz aktualnych aktów prawnych. Praca prezentuje zasady postępowania w procesach dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia oraz dokumentowania prowadzonych procesów. Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwie prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji gwarantują bezpieczeństwo epidemiologiczne w placówkach opieki stomatologicznej. Do zasad kontroli i zapobiegania zakażeniom możemy zaliczyć również właściwe przechowywanie narzędzi stomatologicznych, przestrzeganie zasad aseptyki, zebranie od pacjenta wywiadu dotyczącego przebytych i aktualnych chorób zakaźnych oraz stosowanie środków ochrony osobistej przez personel. Podsumowanie: Profilaktyka zakażeń w gabinecie stomatologicznym zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy lekarza i personelu pomocniczego oraz zapobiega narażeniu pacjenta na zakażenie. Właściwe wykonanie procesów dekontaminacji, jak również prawidłowe ich dokumentowanie to podstawowy warunek profesjonalnej opieki stomatologicznej w codziennej praktyce.

Introduction: Leading dental practice at the present time is associated with an enormous responsibility. It is important that not only the performance of medical services with the utmost care and knowledge of medicine, but also the use of appropriate security measures to safeguard the patient from microorganisms ubiquitous access, in accordance with one of the fundamental ethical principles applicable in medicine, „Primum non nocere – First, do not harm „. Aim: The aim of this study was to provide hygienic requirements – sanitary facilities for decontamination processes, tools and equipment in dental practices and current legislation. This paper presents guidelines for the processes of disinfection, washing, sterilizing reusable tools and documentation of processes. Brief description of the state of knowledge: Properly conducted disinfection and sterilization processes provide epidemiological safety in dental care procedures. The principles of infection prevention and control can also include proper storage of dental instruments, adherence to aseptic technique, patients anamnesis of previous and current infectious diseases and the use of personal protective equipment by staff. Summary: Prevention of infection for the dental comfort and safety of medical staff, and to prevent exposure of the patient to infection. The proper execution of decontamination processes, as well as their proper documentation, is a prerequisite for professional dental care in daily practice. Key words: dental practice, decontamination, disinfection, sterilization, internal control
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543