6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej

Paweł Milner 1,  
 
1
Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi
MONZ 2015;21(1):71–76
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie[/b]. Badanie fluorescencyjne wykonywane przy pomocy urządzenia VELscope VX stanowi nowoczesną technikę diagnostyczną służącą do wykrywania zmian występujących na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Pomimo dostępności piśmiennictwa, skuteczność tej techniki nie została jednoznacznie udowodniona. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy była wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. [b]Materiał i metody. [/b]Badaniem objęto 60 losowo wybranych pełnoletnich pacjentów, u których przeprowadzono analizę wzrokową powierzchni błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem oświetlenia unitu stomatologicznego, a następnie za pomocą urządzenia VELscope VX. Zaobserwowane zmiany opisano, wykonano dokumentację fotograficzną oraz dokonano oceny uzyskanych wyników. [b]Wyniki[/b]. U 38 pacjentów zaobserwowano zmiany na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej w zakresie struktury, koloru, unaczynienia lub innych cech, sugerujące zmiany patologiczne. U 10 z nich wykryto więcej niż 1 nieprawidłowość. Badanie wzrokiem wykazało 46 zmian, zaś w badaniu fluorescencyjnym potwierdzono ich obecność oraz dodatkowo wykryto 2 niewielkie zmiany, przeoczone w świetle białym, co łącznie dało liczbę 48 wykrytych zmian. [b]Wnioski.[/b] Na podstawie wyników badania brak jest możliwości jednoznacznego określenia przewagi fluorescencyjnego badania błon śluzowych jamy ustnej urządzeniem VELscope VX nad konwencjonalnym badaniem wzrokowym.

[b]Background[/b]. Fluorescent examination performed using the VELscope VX system is a modern diagnostic technique for detecting lesions on the surface of oral cavity mucosa. Despite availability of relevant publications, the effectiveness of this technique, compared to a standard visual examination of oral mucosa in white light, has not been unequivocally evidenced. [b]Objective[/b]. The aim of the study was preliminary evaluation of the effectiveness of VELscope fluorescent examination in the detection of lesions on the surface of oral cavity mucosa, compared to a standard visual examination in white light. [b]Material and methods[/b]. The study included a randomly selected group of 60 adult patients of the Dental Surgery Department (Medical University, Lodz, Poland). After collecting anamnesis, oral cavity mucosa examinations were performed according to two methods: 1) standard visual examination in white light of a dental unit lamp, 2) VELscope VX fluorescent examination. Detected lesions were described and photographic documentation was collected. Further diagnostic and therapeutic process was continued. [b]Results[/b]. Lesions on the surface of soft mucosa were found in 38 patients. In 10 cases, more than 1 lesion was discovered. In white light visual examination, 46 lesions were detected. In fluorescent light, all 46 lesions were confirmed, and additionally 2 small lesions were discovered (missed in white light). In total, 48 lesions were observed. [b]Conclusions[/b]. Based on the results of the study, it is impossible to unequivocally determine the prevalence of VELscope VX fluorescent examination of oral cavity mucosa surface over the standard visual examination in white light.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543