6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Współwystępowanie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym – opis przypadku

 
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2
Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ 2013;19(3):238–241
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Mięśniak gładkokomórkowy jajnika (leiomyoma ovarii) należy do rzadkich łagodnych nowotworów tego narządu. Częstość występowania – wśród wszystkich nowotworów łagodnych jajnika – wynosi od 0,5 do 1,0%. Współistnienie nowotworów jajnika o różnych typach histologicznych (leiomyoma i adenofibroma cysticum serosum) jest również niezwykle rzadkie. Celem pracy jest prezentacja przypadku mięśniaka gładkokomórkowego jajnika prawego współistniejącego synchronicznie z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym. Materiał do analizy stanowiły protokoły z zabiegów operacyjnych, wykonanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Lipsku w latach 1985–2001 oraz wyniki badań histopatologicznych (doraźnych i ostatecznych). Pacjentka lat 60 zakwalifikowana została do operacji (histerektomii z przydatkami) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy i obustronnych torbieli jajników. Wykonano śródpowięziowe wycięcie macicy z przydatkami sp. Aldridge’a. Ostateczne rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. W 17-letnim materiale klinicznym Oddziału stwierdzono tylko jeden przypadek mięśniaka gładkokomórkowego jajnika, wśród pacjentek operowanych powodu schorzeń narządów płciowych. Synchroniczne współistnienie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym obu jajników jest przypadkiem kazuistycznym.

Ovarian leiomyoma is a rare benign cancer affecting the ovary with an incidence of 0.5–1.0% of all benign ovarian cancers. Concomitant occurrence of ovarian cancers of various histology, e.g. leiomyoma and adenfibroma cysticum serosum, is extremely rare. The purpose was to present the case of leiomyoma of the right ovary concomitant with bilateral ovarian adenofibroma cysticum serosum. The material analysed were surgical reports carried out in the Gynaecological-Obstetric Ward, SP ZOZ, Lipsko in 1985–2001, and histopathological results (tentative and definitive). A 60-year-old female was qualified for surgery (hysterectomy with adnexia) for numerous uterine myomas and bilateral ovarian cysts. Intrafascial hysterectomy with adnexia was performed by the Aldridge technique. Final diagnosis was made in the Department of Pathomorphology at the Regional Hospital in Radom following microscopic assessment of the postoperative material. Only one case of ovarian leiomyoma was noted among the patients operated on for various pathologies of the sex organs during 17 years of collecting clinical material in the ward. Concomitant occurrence of ovarian leiomyoma and bilateral ovarian adenfibroma cysticum serosum is a casual case. Key words: ovarian leiomyoma, rare benign ovarian cancers, surgical treatment
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543