6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn

Marta Szarek 1,  
Dorota Gryka 1,  
Wanda Pilch 1,  
 
1
Instytut Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
MONZ 2014;20(1):70–75
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp i cel pracy. Zabiegi w saunie, często stosowane zarówno w sporcie, jak i rekreacji, są obecnie przedmiotem zainteresowania coraz szerszego grona badaczy. Celem pracy było zbadanie wpływu jednorazowej oraz powtarzanych kąpieli w saunie fińskiej na zmianę objętości osocza i ilościowe zmiany leukocytów u młodych aktywnych fizycznie mężczyzn. Materiał i metody. Zbadano 16 mężczyzn w wieku od 20–23 lat, poddawanych kąpielom w saunie fińskiej w temperaturze około 90 °C, wilgotności 5–20%. Zabiegi złożone były z 10 kąpieli (3 × 15 min, z dwuminutowym chłodzeniem) przez okres miesiąca. Przed pierwszą i dziesiątą sauną, 10 minut po nich oraz po 24h pobierano krew. Wskaźniki hematologiczne zostały skorygowane o zmianę objętości osocza (%ΔPV). Wyniki. Wystąpił spadek objętości osocza i masy ciała badanych zarówno po pierwszej, jak i ostatniej saunie. Większy średni ubytek objętości osocza zanotowano po ostatniej kąpieli w saunie w porównaniu z pierwszym zabiegiem. W obrazie białokrwinkowym badanych po pierwszej i dziesiątej saunie nie zaobserwowano zmian w całkowitej liczbie leukocytów. Nieistotny wzrost całkowitej liczby krwinek białych stwierdzono 24 godziny po zakończeniu pierwszej i dziesiątej sauny. Po pierwszej i ostatniej kąpieli stwierdzono wzrost liczby neutrofili oraz spadek limfocytów, monocytów i eozynofili. Wnioski. Ubytek objętości osocza i spadek masy ciała na skutek intensywnego pocenia był większy po serii 10 zabiegów w saunie w porównaniu do pojedynczego zabiegu. Sauna nie spowodowała zmian w całkowitej ilości leukocytów, uwzględniając zmianę objętości osocza na skutek odwodnienia. Po pierwszej i po ostatniej saunie zanotowano przesunięcie stosunku neutrofili do limfocytów na korzyść neutrofili prawdopodobnie na skutek działania hormonu wzrostu i adrenaliny. Słowa kluczowe: sauna fińska, termoregulacja, leukocyty

Introduction. Sauna treatments, often used in sports and recreation, are now of interest to a wide range of researchers. The aim of the study was to determine the effect of single and repeated Finnish sauna baths on plasma volume changes and quantitative alteration in leukocytes in physically active young males. Material and Methods. The study enrolled 16 males aged 20–23, who had taken 10 Finnish sauna baths (within a onemonth period of time) at a temperature of about 90°C, and humidity of 5 20%. Each bath was composed of three 15-minute attendances, with 2-minute cooling between heat exposures. Fasting blood samples were taken 6 times: before the first and tenth sauna, 10 minutes after the first and tenth sauna, and after 24 hours. The haematological variables were adjusted for plasma volume changes (%Δ PV). Results. The study showed a decrease in body weight and plasma volume of the subjects after both the first and the last sauna. The highest average loss of plasma volume was recorded after the last sauna, as compared with the first treatment. There were no changes in the total number of leukocytes after the first or the tenth sauna. The increase in total white blood cell count was found 24 hours after the first and tenth sauna, but it was not significant. The number of neutrophils rose and the numbers of lymphocytes, monocytes and eosinophils declined after the first and last sauna. Conclusion. The loss of plasma volume and weight loss due to heavy sweating was greater after 10 saunas, compared to a single treatment. A sauna does not alter the total number of leukocytes considering correction for plasma volume changes due to dehydration. A shift in the neutrophils/lymphocytes ratio in favour of neutrophils was noted, probably due to the effect of growth hormone and adrenaline. Key words: finnish sauna, thermoregulation, leukocytes
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543