6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Wpływ palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen – przegląd badań

 
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2012;18(4):409–415
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy. Niewiele wiadomo na temat wpływu palenia tytoniu na gospodarkę mineralną organizmu oraz stopnia, w jakim palenie tytoniu zaburza równowagę biopierwiastków, a także na temat możliwości wykorzystania tej wiedzy w naukach o żywieniu i/lub w profilaktyce nowotworów. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa w zakresie wpływu palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen. Dodatkowo w pracy opisane zostały formy chemioprofilaktyki w przypadku niedoborów analizowanych biopierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji żywieniowych dla osób palących. Skrócony opis stanu wiedzy. W wielu badaniach wykazano znaczący wpływ palenia tytoniu na gospodarkę mineralną wapnia i selenu. Na temat wpływu palenia tytoniu na gospodarkę mineralną magnezu wiadomo bardzo niewiele, jakkolwiek pierwiastek ten może odgrywać istotną rolę w profilaktyce chorób układu krążenia, na które szczególnie są narażone osoby palące. Z przeglądu badań wynika, że palenie tytoniu nie wpływa w znaczący sposób na gospodarkę mineralną cynku i żelaza. Podsumowanie. Z dokonanego przeglądu badań wynika, że palenie tytoniu wpływa na gospodarkę mineralną wapnia i selenu. Niedobory wapnia i selenu, na które mogą być narażone osoby palące, najlepiej uzupełniać, zwiększając udział w diecie produktów żywnościowych bogatych w wapń i selen. Równie ważne to rzucić palenie. Suplementacja diety wapniem i selenem może mieć korzystny wpływ, tj. zmniejszyć ryzyko nowotworu u osób z dużym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego i płuca, tym niemniej nie jest zalecana dla populacji ogólnej.

Introduction: Little is known about the influence of smoking on concentrations of trace elements and to what extent smoking disturbs the balance of these bioelements, and if it is possible to take advantage of this knowledge in sciences related to nutrition and/or in cancer prophylaxis. Objective: To make a review of current scientific research concerning the influence of smoking on selected trace elements: calcium, magnesium, iron, zinc and selenium. Additionally, forms of chemoprophylaxis are described in the case of deficiency of the analysed bioelements, with particular consideration of nutritional recommendations for smokers. Brief description of the state of knowledge: Many studies confirmed the considerable effect of smoking on the concentrations of calcium and selenium. Very little is known about the influence of smoking on the levels of magnesium; however, this element may play an essential role in the prophylaxis of cardiovascular system diseases, to which smokers are especially exposed. It follows from the review, that smoking does not exert a significant effect on the concentrations of zinc and iron. Conclusions: The study shows that tobacco smoking affects the mineral metabolism of calcium and selenium. Smokers are recommended to supplement calcium and selenium deficiencies by increasing the amount of food products abundant in calcium and selenium in their diet, and equally important – by discontinuing smoking. Supplementation of the diet with calcium and selenium might have a beneficial effect by decreasing the risk of cancer in people who are at higher risk of colon and lung cancer. This is not recommended, however, for the general population. Key words: smoking, trace elements, review
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543