6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Woda jako potencjalne źródło zarażenia ludzi i zwierząt pierwotniakami z rodzajów [i]Cryptosporidium [/i]i[i] Giardia[/i]

Hubert Bojar 1,  
 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Metabolizmu Komórki
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
MONZ 2011;17(1):45–51
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Pierwotniaki z rodzaju [i]Cryptosporidium[/i] i [i]Giardia[/i] to pasożyty przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Są kosmopolityczne, wystę- pują we wszystkich krajach świata. Odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wodę. Pierwotniaki te przedostają się do wody na skutek jej zanieczyszczenia odchodami ludzkimi i zwierzęcymi, ściekami, osadami ściekowymi. Monitorowanie źródeł zanieczyszczenia wody pozwala zapobiegać wodnopochodnym epidemiom dotyczących wody pitnej oraz zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. W Polsce badania nad występowaniem Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w środowisku prowadzone są od dwudziestu lat. Wysokie skażenie Cryptosporydium stwierdza się w wodach powierzchniowych (83%), niższy odsetek prób pozytywnych stwierdza się w wodzie wstępnie uzdatnionej (13%) i kranowej (22%). W odniesieniu do Giardia zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynosi 57% i jest znacznie niższe niż w przypadku Cryptosporidium. Natomiast w przypadku wody wstępnie uzdatnionej i kranowej jest identyczne jak w przypadku Cryptosporidium. Zarażenia pasożytniczymi pierwotniakami są często problemem niedocenianym przez lekarzy. Niedobory w ogólnie dostępnych informacjach, trudności w interpretacji wyników badań, brak dostatecznych standardów diagnostycznych powodują obniżone zainteresowanie tą grupą patogenów, które odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych przez wodę.

Protozoa of the genera [i]Cryptosporidium and Giardia[/i] are human and animal intestinal parasites. These cosmopolitan parasites, which occur worldwide, play an important role in the spread of waterborne diseases. They penetrate into water as a result of its contamination with human and animal faeces, wastewater and sewage sludge. Monitoring of the sources of water pollution allows the prevention of waterborne epidemics due to drinking water and water reservoirs used for recreational purposes. In Poland, studies on the occurrence of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in the environment have been conducted for twenty years. High contamination with Cryptosporydium is observed in surface water (83%), whereas the lowest percentage of positive samples is noted in pre-treated (13%) and tap water (22%). With respect to Giardia, the contamination of surface water is 57%, and is considerably lower than that with Cryptosporidium. Considering treated and tap water, the contamination with this parasite is the same as in the case of Cryptosporidium. Infections with parasitic protozoa are frequently a problem which is underestimated by physicians. An insufficient amount of information available, difficulties in the interpretation of the results of research, and the lack of sufficient diagnostic standards result in a decreased interest in this group of pathogens, which play an important role in the spread of waterborne diseases.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543