6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Woda jako potencjalne źródło zarażenia ludzi i zwierząt pierwotniakami z rodzajów [i]Cryptosporidium [/i]i[i] Giardia[/i]

Hubert Bojar 1,  
 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Metabolizmu Komórki
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
MONZ 2011;17(1):45–51
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Pierwotniaki z rodzaju [i]Cryptosporidium[/i] i [i]Giardia[/i] to pasożyty przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Są kosmopolityczne, wystę- pują we wszystkich krajach świata. Odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wodę. Pierwotniaki te przedostają się do wody na skutek jej zanieczyszczenia odchodami ludzkimi i zwierzęcymi, ściekami, osadami ściekowymi. Monitorowanie źródeł zanieczyszczenia wody pozwala zapobiegać wodnopochodnym epidemiom dotyczących wody pitnej oraz zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. W Polsce badania nad występowaniem Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w środowisku prowadzone są od dwudziestu lat. Wysokie skażenie Cryptosporydium stwierdza się w wodach powierzchniowych (83%), niższy odsetek prób pozytywnych stwierdza się w wodzie wstępnie uzdatnionej (13%) i kranowej (22%). W odniesieniu do Giardia zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynosi 57% i jest znacznie niższe niż w przypadku Cryptosporidium. Natomiast w przypadku wody wstępnie uzdatnionej i kranowej jest identyczne jak w przypadku Cryptosporidium. Zarażenia pasożytniczymi pierwotniakami są często problemem niedocenianym przez lekarzy. Niedobory w ogólnie dostępnych informacjach, trudności w interpretacji wyników badań, brak dostatecznych standardów diagnostycznych powodują obniżone zainteresowanie tą grupą patogenów, które odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych przez wodę.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543