6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie

Ewa Dzbuk 1,  
Olga Padała 2,  
Anna Orzeł 2,  
Marta Piróg 2,  
Edyta Wdowiak 3,  
 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
2
Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
MONZ 2016;22(4):260–263
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Cel pracy. [/b]Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy kobiet po porodzie na temat karmienia naturalnego. [b]Materiał i metodyka. [/b]W badaniu wzięło udział 300 kobiet po porodzie w wieku od 18 do 41 lat. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej i opisowej z zastosowaniem oprogramowana STATISTICA 12.0 (StatSoft). Dla cech jakościowych do wykrycia istnienia zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi użyto testu Chi[sup]2[/sup] . [b]Wyniki.[/b] Wśród ankietowanych 83,33% kobiet uważało, iż karmienie piersią należy rozpocząć w ciągu dwóch godzin po porodzie. Zauważono istotną statystycznie zależność pomiędzy wiedzą na ten temat a miejscem zamieszkania, statusem socjoekonomicznym oraz sposobem zakończenia ciąży. Wykazano także związek pomiędzy wiedzą na temat zaleceń WHO co do najkrótszego okresu wyłącznego karmienia piersią a wykształceniem oraz liczbą posiadanych dzieci. Najwięcej respondentek uznało Internet i telewizję jako kluczowe źródła, z których czerpią wiedzę na temat karmienia. [b]Wnioski. [/b]Ankietowane biorące udział w badaniu prezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy odnośnie do zaleceń związanych z karmieniem naturalnym.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543