6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych

Alina Deluga 1,  
 
1
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2
Szpital Specjalistyczny, św. Zofii w Warszawie
3
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ 2012;18(4):281–286
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Rodzice przygotowując się do opieki nad dzieckiem potrzebują pomocy i wsparcia fachowego personelu pielęgnującego i nabycia odpowiedniej wiedzy odnośnie do okresu noworodkowego i rozwoju dziecka. Cel pracy: Przedstawienie wiedzy rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwań względem pielęgniarki/położnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 111 rodziców noworodków zdrowych urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie w okresie od 16.12.2010 do 10.02.2011. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety. Wyniki: Prawidłowo zakwalifikować stany przejściowe występujące u noworodka potrafiło 80,2% ankietowanych. Nieco ponad 1/3 badanych (37,8%) wiedziała, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. Rodzice oczekiwali od pielęgniarek/położnych głównie informacji na temat karmienia dziecka (85,6%), szczepień ochronnych (74,8%), postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka (81,1%) i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka (73,0%). Wnioski: 1. Wiedza rodziców odnośnie do fizjologii okresu noworodkowego jest wystarczająca, 2 z 3 osób udzieliły poprawnej odpowiedzi. 2. Ankietowani posiadają niewystarczającą wiedzę odnośnie do pielęgnowania noworodka Tylko ponad 1/3 respondentów wie, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. 3. Rodzice oczekują od pielęgniarki/położnej głównie informacji na temat karmienia dziecka, postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka, szczepień ochronnych i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543