6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych

Alina Deluga 1,  
 
1
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2
Szpital Specjalistyczny, św. Zofii w Warszawie
3
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ 2012;18(4):281–286
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Rodzice przygotowując się do opieki nad dzieckiem potrzebują pomocy i wsparcia fachowego personelu pielęgnującego i nabycia odpowiedniej wiedzy odnośnie do okresu noworodkowego i rozwoju dziecka. Cel pracy: Przedstawienie wiedzy rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwań względem pielęgniarki/położnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 111 rodziców noworodków zdrowych urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie w okresie od 16.12.2010 do 10.02.2011. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety. Wyniki: Prawidłowo zakwalifikować stany przejściowe występujące u noworodka potrafiło 80,2% ankietowanych. Nieco ponad 1/3 badanych (37,8%) wiedziała, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. Rodzice oczekiwali od pielęgniarek/położnych głównie informacji na temat karmienia dziecka (85,6%), szczepień ochronnych (74,8%), postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka (81,1%) i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka (73,0%). Wnioski: 1. Wiedza rodziców odnośnie do fizjologii okresu noworodkowego jest wystarczająca, 2 z 3 osób udzieliły poprawnej odpowiedzi. 2. Ankietowani posiadają niewystarczającą wiedzę odnośnie do pielęgnowania noworodka Tylko ponad 1/3 respondentów wie, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. 3. Rodzice oczekują od pielęgniarki/położnej głównie informacji na temat karmienia dziecka, postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka, szczepień ochronnych i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka.

Introduction: Parents who prepare themselves to take care of their newborns require support from the professional nursing staff. They need to obtain appropriate knowledge of the neonatal period and development of the neonates. Objective of the study: To elaborate on parents’ knowledge of the neonatal period and their expectations of the nurse and midwife. Materials and methods: The research group consisting of 111 parents of healthy neonates born in the St. Sofia Specialist Hospital in Warsaw between 16 December 2010 – 10 February 2011 who participated in the survey, conducted on the basis of a specially prepared questionnaire. Results: The correct classification of the transition stages in newborns was given by 80.2% of the parents. Slightly over a third of the subjects (37.8 per cent) were aware of the necessity of vitamin K administration to prevent haemorrhagic disease in the newborn. The parents expected nurses and midwives to inform them about feeding their babies (85.6%), newborns’ immunization schedule (74.8%), and the transition stages in newborns (73%). Conclusions: 1. The level of parents’ knowledge of the physiology of the neonatal period was sufficient, two out of three participants answered correctly. 2. The subjects presented insufficient knowledge concerning the nursing of the newborn. Only over 1/3 of the parents knew that vitamin K is the right vitamin supplement to prevent haemorrhagic disease in newborns. 3. The parents expected nurses and midwives to educate them about breastfeeding and/or feeding, dealing with the newborns in life-threatening situations, vaccination schedule and the transition stages in neonates. Key words: neonatal period, parents’ knowledge
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543