6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Udział pielęgniarki/położnej w edukacji kobiet w okresie premenopauzalnym

Anna Jurczak 1,  
 
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2
Studenckie Koło Naukowe, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie
4
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
MONZ 2012;18(4):308–313
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Jedną z funkcji zawodowych współczesnej pielęgniarki/położnej jest promowanie zdrowia wśród kobiet w okresie premenopauzalnym – jako profesjonalistka udziela ona porad dotyczących zdrowia i pielęgnowania we wszystkich jego obszarach oraz w różnych sytuacjach zdrowotnych. Cel pracy: Analiza udziału pielęgniarki/położnej w edukacji kobiet w okresie premenopauzalnym. Materiał i metody: Badaniem objęto 200 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim. Badanie przeprowadzono w 2009/2010 r., stosując metodę sondażu diagnostycznego i wykorzystując ankietę własnego autorstwa. Wyniki: Tylko 39% respondentów wiedziało i było całkowicie pewnych tego, że wszelkie działania powiązane z edukacją zdrowotną należą do ich kompetencji zawodowych, zaś 45% miało co do tego pewne wątpliwości, choć mimo wszystko zdecydowało się uznać to za jeden ze swoich obowiązków. Uczestnicy badania, wymieniając źródła pozyskiwania informacji na temat stanu ogólnego i potrzeb zdrowotnych pacjentek, jako najczęściej stosowaną wymieniali bezpośrednią rozmowę z podopieczną. Najczęściej stosowany był model zorientowany na zdrowie – 57% ankietowanych. Przeprowadzono również ocenę skuteczności własnego doradztwa, gdzie 43% badanych przyznało, że nie było w stanie go ocenić, tylko 1% respondentów uznał swoje doradztwo za nieskuteczne w związku z negatywnymi doświadczeniami własnymi w tej dziedzinie. Wnioski: Pielęgniarki/położne miały świadomość, że edukacja zdrowotna stanowi istotny element ich kompetencji zawodowych. Zdecydowana większość pielęgniarek i położnych nie była profesjonalnie przygotowana do wypełniania zadań związanych z promocją i edukacją zdrowotną. Pielęgniarki i położne, przygotowując tematy edukacji zdrowotnej, częściej opierały się na modelach ukierunkowanych na zdrowie i czynniki ryzyka niż na modelu zorientowanym na chorobę.

Introduction: The professional functions of modern nurses/midwives include health promotion for pre-menopausal women. As professionals, they advise on health and nursing problems in various health situations. The aim of this study was to analyse the role of nurses/midwives in health education for pre-menopausal women. Material and methods: This survey-based study was performed using a self-designed original questionnaire. It was conducted in 2009/2010 and involved 200 nurses and midwives employed in the West Pomeranian Province. Results: Only 39% of respondents knew and were absolutely sure that health education lay within their professional competence, while 45% had some doubts about it, but decided to regard it as one of their duties. Respondents mentioned conversations with patients as one of the main sources of information on patients’ general health and health needs. When talking to patients, respondents usually concentrated on health issues (57%). They also assessed the effectiveness of their ‘advisory activity’, where 43% were unable to evaluate it, and 1% regarded it as inefficient. Conclusions: Nurses/midwives are aware that health education is an important element of their professional competence. The vast majority of nurses and midwives are not prepared to undertake actions associated with health education and promotion. When preparing health education-related topics, nurses and midwives concentrate on risk factors and health issues rather than diseases. Key words: menopause, health education, nurse, midwife
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543