6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Środki ochrony roślin a zdrowie rolników – biomarkery oraz możliwości ich wykorzystania do ocen ekspozycji na pestycydy

 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej; Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
4
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Toksykologii
MONZ 2011;17(1):28–32
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Pestycydy to substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych. Wśród obecnie stosowanych insektycydów najbardziej niebezpieczne, ze względu na ryzyko ostrych zatruć, są związki fosforoorganiczne. Jednak także długotrwała ekspozycja na toksyczne działanie pestycydów w najbliższym otoczeniu lub środowisku pracy niesie ze sobą ryzyko zdrowotne. Stopień narażenia środowiskowego i zawodowego na działanie insektycydów fosfoorganicznych może być monitorowany za pomocą biologicznych wskaźników oceniających ekspozycję, ryzyko zdrowotne czy osobniczą wrażliwość na toksyczne działanie tych pestycydów. Praca przedstawia najczęściej stosowane biomarkery wczesnych skutków biologicznych ekspozycji na pestycydy fosfoorganiczne, ze szczególnym naciskiem na genotoksyczne skutki powodowane narażeniem na te związki. Podsumowuje również możliwości i ograniczenia, jakie posiadają biomarkery wykorzystywane do oceny i identyfikacji ekspozycji środowiskowej/zawodowej na działanie pestycydów.

Plant protection products are natural or synthetic substances applied for the control of hazardous or undesirable organisms. Organophosphorus compounds are among the most hazardous insecticides presently used, due to the risk of acute poisonings. Also, long-term exposure to the toxic effect of pesticides in the nearest surroundings or work environment brings about health risk. The degree of environmental and occupational exposure to the effect of organophosphorus pesticides may be monitored by means of biological markers evaluating exposure, health risk, or individual susceptibility to the toxic effect of these pesticides. The report presents biomarkers of early biological effect of exposure to organophosphorus pesticides, which are most often used, with particular consideration of genotoxic effect caused by exposure to these compounds. It also sums up the possibilities and limitations of biomarkers applied for the evaluation and identification of environmental/occupational exposure to pesticides
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543