6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Rola położnej rodzinnej w Polsce

Justyna Krysa 1,  
 
1
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):272–278
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Zawód położnej zajmuje centralne miejsce w opiece położniczo – ginekologicznej. Ma jasno określony prawem zakres obowiązków i kompetencji. Pomimo, że funkcje zawodowe i rola położnych ewaluowały na przestrzeni wieków, to położne nadal zapewniają holistyczną opiekę przedkoncepcyjną, opiekę podczas ciąży, porodu i połogu, w schorzeniach ginekologiczno-onkologicznych oraz opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 tygodnia życia. Opieka położnej podstawowej opieki zdrowotnej (poz) jest ukierunkowana na całą rodzinę. Ten swoisty patronat nad rodziną, potrzebny jest nie tylko w szpitalu, ale również w środowisku domowym. Cel pracy: Przedstawienie roli i zadań położnej rodzinnej w Polsce. Skrócony opis stanu wiedzy: Wzrost znaczenia promocji zdrowia i zainteresowania wpływem środowiska na stan zdrowia, wzmocniły pozycję położnej środowiskowej/rodzinnej. Położne podstawowej opieki zdrowotnej wypełniają założone dla tego zawodu zadania w ramach funkcji z zakresu opieki, promowania zdrowia i profilaktyki chorób, diagnostyki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji, nauczania zawodu położnej, prowadzenia prac naukowo – badawczych w dziedzinie opieki położniczej, kierowania pracą zawodową pielęgniarek i położnych, przygotowania, organizowania i nadzoru nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, sprawowania funkcji lub wykonywania pracy na rzecz samorządu zawodowego. Na zakres poszczególnych świadczeń wykonywanych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej mają wpływ różne czynniki. Podsumowanie: Priorytety polityki zdrowotnej oraz potrzeby zdrowotne, jakie wyodrębniają się na tle naszego społeczeństwa określają udział położnych w realizacji świadczeń zdrowotnych w różnych obszarach działania ochrony zdrowia. Jednocześnie istnieje konieczność rozszerzania zadań zawodowych położnych w zakresie promocji, profilaktyki, opieki nad dziećmi, kobietami i całymi rodzinami, w zdrowiu i podczas choroby, opieki nad przewlekle chorymi i ludźmi starszymi, a także wspierania środowisk z problemami społecznymi, co jest determinowane względami organizacyjnymi i ekonomicznymi.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543