6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w klubie amazonek oraz analiza ich sytuacji zawodowej i finansowej przed i po przebytym zabiegu mastektomii

Anna Pacian 1,  
Ewa Pakuła 1,  
 
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):356–361
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Rak piersi w Polsce, jak i na całym świecie, jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem złośliwym. Co 14 kobieta zapadnie na tę chorobę w ciągu swojego życia. Kobiety toczące walkę z chorobą nowotworową piersi to amazonki. Z myślą o nich powstają samopomocowe, niemedyczne kluby. Cel pracy: Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w Tarnowskim Klubie Amazonek oraz ocena ich życia zawodowego. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet, którym przedstawiono autorski kwestionariusz ankietowy. Wyniki: Średnia wieku respondentek wynosiła 61,28 lat, natomiast średnia wieku dla zabiegu mastektomii to 51,28 lat. Ponad 95% pacjentek przeszło radykalną mastektomię. Prawie połowa ankietowanych (48,3%) kobiet deklarowała wyższe, a 36,7% średnie wykształcenie. Prawie 80% kobiet wykonywało pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia. Kobiet czynnych zawodowo przed zabiegiem było 75%. Około 60% pań określiła swoją sytuację materialną przed operacją jako przeciętną (tzn. stać je na podstawowe wydatki). Po zakończeniu leczenia do pracy nie wróciło 41,7% pań. Aż 48,3% kobiet uznało, że ich sytuacja finansowa po operacji raka piersi pogorszyła się. Wśród pań, które wróciły do aktywności zawodowej, 48,3% rozmawiało ze swoimi współpracownikami o chorobie, a prawie 42% poinformowało tylko niektórych współpracowników. Wnioski: W klubach amazonek szukają pomocy kobiety z wyższym oraz średnim wykształceniem, czynne zawodowo, będące mieszkankami miast. Stosunek do amazonek w miejscu pracy nie zmienia się znacząco po zabiegu. Wiele kobiet może liczyć na wsparcie ze strony swoich współpracowników. Jednak tylko 20% pań jest bezspornie zadowolona ze swojej aktywności zawodowej po mastektomii, a ponad połowa uznaje ją za mniejszą w porównaniu do okresu przed terapią.

Introduction: In Poland and worldwide, breast cancer is the most common malignancy among women. Every 14 women will contract the disease in their lifetime. Women struggling with breast cancer are called the Amazons. The Amazons women formed self-help, non-medical clubs. Objective: Overview of the female population, members of the Tarnowski Amazons Club and evaluation of their occupational lives. Material and methods: The study included 60 women who were asked to complete a questionnaire form designed by the author. Results: The average age of respondents was 61.28 years, while the average age for mastectomy surgery was 51.28 years. Over 95% of patients had undergone radical mastectomy. Nearly a half of respondents (48.3%) declared university, and 36.7% secondary education. Almost 80% of the women performed work in accordance with their education. Before surgery, 75% of the women were occupationally active. Approximately 60% of the women described their material standard prior to surgery as average (e.g. they can afford basic expenses). After surgery for breast cancer, 41.7% of the women did not return to work. As many as 48.3% of the women found that after breast surgery their financial situation deteriorated. Among the women who returned to occupational activity, 48.3% talked with their colleagues about the disease, and nearly 42% informed only few co-workers. Conclusions: The Amazons clubs associate women with higher and secondary education, occupationally active, living in urban areas. After the surgery, the attitude to the Amazons in the workplace does not significantly change, and many women could count on support from their colleagues. Only 20% of the women are clearly satisfied with their occupational activity after mastectomy, and more than a half find this activity lower, compared to that before therapy for cancer. Key words: quality of life, work situation, mastectomy, female, breast cancer, support groups
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543