6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Polskie czasopiśmiennictwo medyczne jako instrument doskonalenia zawodowego pielęgniarek rodzinnych

 
1
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ 2013;19(2):110–115
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Współczesna pielęgniarka rodzinna, będąca profesjonalistką w zespole, musi podejmować ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Wynika to z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz innych dokumentów prawnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie informacji na temat roli czasopism medycznych w podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek rodzinnych. Materiał i metody: analiza bibliografii zawartości czasopiśmiennictwa medycznego w Polsce oraz treści publikacji adresowanych do środowiska zawodowego pielęgniarek (za lata 2002–2012). Skrócony opis stanu wiedzy: Pielęgniarki mają możliwości pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. studia uzupełniające, podyplomowe, szkolenia, kursy. Oprócz tzw. formalnego doskonalenia zawodowego, istnieje doskonalenie nieformalne, którego przykładem są szkolenia wewnątrzzakładowe i wszelkiego rodzaju konferencje naukowe, sympozja, zjazdy. Formą doskonalenia zawodowego jest także lektura literatury specjalistycznej i branżowej. Czasopisma naukowe były zawsze i powinny być nadal nowoczesnym i szybkim źródłem informacji naukowej z zakresu pielęgniarstwa, miejscem wymiany doświadczeń samych pielęgniarek. Powinny inspirować do profesjonalnego rozwoju zawodowego, wytwarzania potrzeby i wewnętrznej motywacji do ciągłego uczenia się, postępu, zdobywania wiedzy. Podsumowanie: Czasopisma medyczne są cennym źródłem informacji, które w znacznym stopniu wzbogacają wiedzę pracowników ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono zalety i wady czasopism medycznych.

Introduction and purpose: A modern family nurse, who is a professional in a team, has to continuously improve her/his professional skills. This is due to the regulations on the profession of a nurse and midwife and other legal documents. The aim of the presented study is to provide information on the role of medical journals in improving the skills of a family nurse. Brief description of the state of knowledge: The nurses have the ability to deepen their knowledge through participation in various forms of professional development, including complementary studies, postgraduate and training courses. In addition to the so-called formal training, there is also informal training, in the form of in-house training, conferences, symposia and congresses. Another form of professional development is the reading of specialist and professional literature. Scientific journals have always been and should continue to be a modern, fast source of scientific information in the field of nursing, and for an exchange of experiences between nurses. They should inspire the development of a professional career, production needs and intrinsic motivation to continuous learning and progress. Summary: Medical journals are a valuable source of information which will greatly enhance the knowledge of health professionals. The article presents the advantages and disadvantages of medical journals. Key words: medical journals, family nurse, professional development
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543