6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Opinie wybranych grup społecznych na temat etycznej strony zapłodnienia metodą in vitro

Anna Jurczak 1,  
 
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2013;19(3):279–283
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Dane medyczne oraz demograficzne opisujące sytuację zdrowotną społeczeństwa XXI wieku wykazują narastający problem z reprodukcją. Niepłodność dotyka 10–15% par w Polsce. Podobne odsetki odnotowuje się w całej Europie. Narodziny Louise Brown, pierwszego dziecka poczętego metodą in vitro, stały się przełomem w postrzeganiu problematyki niemożności posiadania potomstwa. Potencjał współczesnej medycyny w dziedzinie rozrodu wspomaganego implikuje jednocześnie szereg rozważań nad jego moralną oceną. Cel pracy: Zbadanie opinii wybranej grupy społecznej na temat moralnego aspektu sztucznego zapłodnienia metodą in vitro. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 384 pełnoletnich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie w oparciu o test niezależności chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności p≤0,05. Wyniki: Przynależność religijna w sposób istotny ukształtowała poglądy ankietowanych na liczbę tworzonych zarodków, p<0,05. Deklaratywną akceptację poddania się zapłodnieniu in vitro wykazywali znacznie częściej respondenci już posiadający dzieci (63,89%). Religia nie odegrała w tej kwestii istotnego czynnika. Wnioski: 1. Osoby deklarujące się w badaniach własnych jako chrześcijanie w przewadze nie akceptowałyby tworzenia zarodków nadliczbowych. 2. Posiadanie potomstwa wiąże się z wysokim poziomem deklaratywności poddania się zapłodnieniu in vitro, w sytuacji niemożności poczęcia dziecka drogą naturalną.

Introduction: Medical and demographic data describing the health situation in the society of the 21 st century reveal increasing reproductive problems. Infertility affects 10–15% of couples in Poland. Similar percentages are noted in the whole of Europe. The birth of Louise Brown, the first child conceived through in vitro fertilization, was the turning point in the perception of issues associated with the incapability of having offspring. The potential of modern medicine in the field of assisted reproduction has resulted in numerous deliberations about its moral assessment. Objective: Analysis of the selected social group’s opinions about the moral aspects of artificial in vitro fertilization. Material and method: The study involved 374 adult inhabitants of the West Pomeranian Province. It was based on a diagnostics survey performed with the use of an original questionnaire. The results obtained were statistically analysed using the chi-square test for independence. The significance level was set at p≤0.05. Results: Religious affiliation had a considerable effect on respondents’ attitudes towards the number of embryos created during IVF, p<0.05. Respondents who had children significantly more often (63.89%) declared their approval of in vitro fertilization. Religion was not an important factor in this issue. Conclusions: 1. The majority of respondents declaring themselves Christians would not accept the creation of extra embryos. 2. Most respondents having biological children declared they would undergo in vitro fertilization if they were unable to conceive a baby in the natural way. Key words: in vitro fertilization, bioethics, assisted reproduction
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543