6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim

 
1
Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):370–374
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Współcześnie, dzięki coraz większej świadomości społeczeństwa, wyższemu poziomowi wiedzy oraz postępowi medycyny, rak piersi jest szybciej wykrywany, diagnozowany i leczony, lecz mimo różnych akcji profilaktycznych jeszcze do tej pory prawie połowa kobiet, u których wykryto raka piersi, umiera. Cel pracy: Ocena zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi u kobiet w wybranych grupach zawodowych. Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowiły trzy grupy kobiet. Pierwszą tworzyły nauczycielki pracujące w Zespole Szkół nr 4. Druga grupa to pielęgniarki z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, a trzecia grupa to pracownice Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badania zrealizowano techniką badań ankietowych. Wyniki: ukazały znaczące różnice zachowań prozdrowotnych w zakresie wykonywania samobadania piersi, sposobów i interpretacji zauważonych zmian, a także rozbieżności w poziomie wiedzy dotyczącej właściwej profilaktyki. Wnioski: 1. Co czwarta kobieta nie wie, w jakim dniu cyklu menstruacyjnego należy wykonać samobadanie piersi (25%). Właściwą wiedzą co do czasu wykonania badania piersi, czyli między 6 a 9 dniem, posiada 53% badanych. 2. 89% kobiet zna sposoby samobadania piersi, z czego tylko 32% wykonuje je z prawidłową częstotliwością, czyli co miesiąc. 3. Samobadanie piersi najczęściej wykonywane jest przez kobiety w pozycji stojącej przed lustrem, co pozwala na wizualną ocenę gruczołu piersiowego. 4. Pomimo znajomości sposobów samobadania piersi przez 89% badanych kobiet, co piąta kobieta nie badała swoich piersi.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543