6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena wpływu programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” na poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat wirusa HPV

Joanna Gotlib 1,  
 
1
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2013;19(2):206–210
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp i cel pracy Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową i może inaugurować rozwój raka szyjki macicy. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy uczniów na temat wirusa HPV oraz skuteczności programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”. Materiał i metody 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Anonimowy kwestionariusz, 14 pytań zamkniętych. Uczniowie wypełniali ankietę przed i po realizacji programu edukacyjnego. STATISTICA 9.0, p<0,05. Wyniki Odpowiedzi na 12 z 14 pytań wykazały istotny statystycznie wzrost wiedzy po realizacji programu edukacyjnego. Wirus HPV za główną przyczynę rozwoju raka szyjki macicy uznało 68% ankietowanych. Po realizacji programu prawie wszyscy udzielili poprawnej odpowiedzi. Wczesny wiek inicjacji seksualnej jako jeden z czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka wskazało 54% uczniów, a po realizacji programu 96%. 31% badanych wiedziało, że prezerwatywa nie stanowi ochrony przed zakażeniem wirusem HPV, po realizacji programu poprawnej odpowiedzi udzieliło 57%. Wnioski. 1. W badanej grupie uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych poziom wiedzy na temat wirusa HPV i raka szyjki macicy jest niski. 2. Przeprowadzone badania po realizacji programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok” wykazały istotny wzrost poziomu wiedzy o zagrożeniu zakażeniem wirusem HPV, rozwoju raka szyjki macicy i działaniach profilaktycznych. 3. Wyniki badań własnych świadczą o dużej skuteczności programu edukacyjnego, należy więc dążyć do podnoszenia świadomości młodzieży przez zwiększenie działań edukacyjnych. 4. W celu pełnej oceny skuteczności programu edukacyjnego zasadne jest sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów z perspektywy kilku miesięcy lub roku po realizacji programu.

Background and the aim of the study: HPV infection is a frequent sexually-transmitted disease, and the human papillomavirus infection may originate the development of cervical carcinoma. The aim of the study was to assess the level of adolescents’ knowledge concerning HPV virus, and the effectiveness of the ‘Choose Life – First Step’ educational programme. Materials and Methods: The study covered 250 adolescents, and was conducted using an anonymous questionnaire (14 close-ended questions), was completed twice – before and after carrying out the educational programme STATISTICA 9.0, p<0.05. results: The replies to 12 out of 14 questions demonstrated a statistically significant increase in knowledge after performance of the programme. As many as 68% of respondents recognized HPV as the main cause of cervical carcinoma. After the programme – nearly all adolescents provided the correct answer. Before the programme, 54% of respondents indicated that an early age of sexual initiation constitutes one of the factors that increases the risk of the development of cervical carcinoma, compared to 96% after carrying out the programme. Previously, 31% knew that a condom does not fully protect against HPV infection, while after the programme – 57% provided the correct answer. Conclusions: 1. The level of knowledge of HPV virus among a study group secondary students is low. 2. The study conducted after carrying out the ‘Choose Life – First Step’ educational programme demonstrated a significant increase in knowledge concerning the risk of HPV infection, development of cervical carcinoma, and prophylaxis. 3. The study results indicate the high effectiveness of the programme; therefore, efforts should be undertaken to improve the awareness of adolescents through an increase in the number of educational activities. 4. For the holistic assessment of the effectiveness of the programme, it is advisable to verify adolescents’ knowledge after a few months or a year following their participation in the programme.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543