6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka

Tomasz Gęca 1,  
 
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2012;18(4):268–271
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel. Celem badań było określenie wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 55 pierworódek w terminie porodu. U 10 pacjentek poród zakończył się cięciem cesarskim. Ostateczna analiza objęła tylko pacjentki, które urodziły drogami natury – 45 pierworódek, przydzielonych losowo do dwóch grup: grupy badanej (1), w której zastosowano żel położniczy oraz grupy kontrolnej (2), w której żelu nie stosowano. Sposób aplikacji żelu był zgodny z zaleceniami producenta umieszczonymi w ulotce informacyjnej dotyczącej produktu. Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w czasie trwania pierwszego okresu porodu (Z = –0,90; p = 0,37) oraz w czasie trwania całego porodu (Z = –1,24; p = 0,22) w porównywanych grupach. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu (Z = –2,54; p = 0,01) w grupie badanej, różnica median pomiędzy grupami wynosiła 15 min. Analiza statystyczna wykazała również, że nieuszkodzone krocze obserwowano istotnie częściej w grupie badanej (45,45%) w porównaniu do grupy kontrolnej (13,04%) (Chi 2 = 4,28; p = 0,04). Noworodki urodzone przez matki z grupy badanej zdecydowanie częściej oceniane były na 10 punktów w skali Apgar w pierwszej, trzeciej i piątej minucie życia. Wnioski. Zastosowanie żelu położniczego Dianatal podczas pierwszego i drugiego okresu porodu wiązało się ze skróceniem czasu trwania drugiego okresu porodu, wyższą punktacją w skali Apgar noworodka oraz wpływało na lepszą ochronę krocza.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543