6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Niektóre czynniki wpływające na trafność kwestionariusza częstości spożycia SFFQ w grupie dzieci przedszkolnych – doniesienie z badań w Krakowie

Agnieszka Pac 1,  
 
1
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
MONZ 2014;20(1):64–69
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. Prowadzenie badań epidemiologicznych nad zależnością pomiędzy stanem zdrowia a sposobem żywienia wymaga, w pierwszej kolejności, trafnej oceny spożycia pokarmów oraz podaży składników pokarmowych. Cel. Celem badań była ocena wpływu wybranych czynników na trafność kwestionariusza częstości spożycia SFFQ w grupie dzieci przedszkolnych w wieku 3 lat ze środowiska krakowskiego. Materiał i metody. Do badań włączonych zostało 172 dzieci trzyletnich. W badaniach porównano podaż energii i wybranych składników pokarmowych, oszacowanych na podstawie półilościowego kwestionariusza częstości spożycia (SFFQ), z podażą tych składników, oszacowaną na podstawie trzech wywiadów 24-godz. Stopień zgodności pomiędzy badanymi metodami pomiaru określono na podstawie analizy skorygowanych współczynników korelacji Spearmana. Wyniki. Najwyższe współczynniki korelacji pomiędzy podażą oszacowaną na podstawie kwestionariusza SFFQ oraz trzech wywiadów 24-godz. zaobserwowano dla podaży witaminy B2 (RS=0,635) oraz wapnia (RS=0,605), natomiast najniższe dla podaży witamin PP oraz A (odpowiednio RS =0,344 i RS=0,355). Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na trafność danych żywieniowych było uczęszczanie przez dziecko do przedszkola. Zaobserwowano również różnice w wielkości współczynników korelacji w zależności od poziomu wykształcenia i wieku matki oraz od masy ciała dziecka. Wnioski. Podaży energii oraz wszystkich badanych składników pokarmowych, oszacowana na podstawie kwestionariusza SFFQ, była znacząco wyższa w porównaniu do podaży wyliczonej na podstawie powtarzanych wywiadów 24-godz. Jednak trafność pomiaru podaży energii oraz podstawowych składników pokarmowych, mierzona współczynnikiem korelacji, była akceptowalna w odniesieniu do innych narzędzi wykorzystywanych do oceny żywienia dzieci. Słowa kluczowe: walidacja, żywienie, kwestionariusz częstości spożycia, dzieci przedszkolne

Background. Epidemiological studies of the relationship between health status and the mode of nutrition should be based primarily on valid assessment of the intake of food products and the intake of nutrients. Objective. The objective of the study was to assess the effect of selected demographic factors on the validity of semiquantitative Food Frequency Questionnaire (SFFQ) among three-year-old children from Krakow. Material and methods. The study group consisted of 172 three- ear-old children. The intake of energy and selected nutrients assessed, based on the SFFQ, were compared with the intake from repeated 24-h recalls. The attenuated Spearman rank correlation was used to assess the level of compatibility between the two methods adjusted for the variability in the referent method. Results. The highest correlation between SFFQ and three 24-h recalls was found for vitamin B2 (RS =0.635) and calcium (RS =0.605) intake, while the lowest – vitamins PP and A (RS =0.344 and RS =0.355, respectively). It was found that the strongest factor influencing the level of compatibility of the two methods was attending a nursery school by child. Differences were also discovered in the values of correlation coefficients according to the level of education and age of the mother, and body weight of the child. Conclusions. The intake of energy and all the nutrients examined based on the SFFQ was significantly higher, compared to the intake assessed by repeated 24-h recalls. Nevertheless, the validity of measurement of intake of energy and basic nutrients measured by the correlation method were found to be at the acceptable level, compared to other instruments used for assessing food- nutrition among preschool children. Key words: validation, nutrition, food frequency questionnaire, preschool children
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543