6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 3 – szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznego i prawnego użytkowania danych sensytywnych

 
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2013;19(3):331–336
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b]Wprowadzenie: Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich rozwiązań informatycznych obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego rozwiązania, konieczne jest odpowiednie przeszkolenie personelu, który będzie zajmować się przetwarzaniem danych sensytywnych w niej zawartych, z zachowaniem polityki bezpieczeństwa. Cel pracy: Celem badania ankietowego była ocena wiedzy personelu medycznego odnośnie do bezpieczeństwa sensytywnych danych oraz szkoleń w zakresie obsługi e-dokumentacji. Materiał i metoda: Badanie ankietowe dotyczące korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony wśród personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych. Wyniki: Jedynie 58,6% respondentów uznaje czas szkoleń w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej jako odpowiedni, a blisko 40% lekarzy i pielęgniarek wielokrotnie zwracało się o pomoc do innego pracownika medycznego w czasie użytkowania nowego oprogramowania. Niewiele ponad połowa badanych jest świadoma istnienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, a 85% zapoznała się z polityką bezpieczeństwa placówki. Wnioski: Badanie pokazało, że konieczne jest zwiększenie wymiaru godzin szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. Istotne jest również położenie większego nacisku podczas szkoleń na aspekty organizacyjne, tj. instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz politykę bezpieczeństwa.

Introduction: Information technology is increasingly more often considered as an important instrument for the improvement of patient safety, effectiveness and quality of care, especially in evidence based medicine. From among all computer science solutions in the area of health care which are currently in use, the electronic medical records system (EMR) has the chance to bring about the greatest benefits. In order to fully use the possibilities associated with the new solution, it is necessary to properly train the staff who will be engaged in the processing of sensitive data within this system, preserving the policy of data security. Objective: The objective of the survey was evaluation of the knowledge of medical staff concerning the safety of sensitive data, and training in the operation of e-records. Material and method: A survey concerning the use of electronic medical records was conducted in February 2013 at the Outpatient Department ‘Kamed’ in Katowice. An anonymous questionnaire was distributed among physicians, nurses and medical records keepers. Results: Only 58.6% of respondents considered the time devoted to training in electronic medical records as adequate, and nearly 40% of physicians and nurses turned on many occasions to another medical professional while using the new software. Slightly more than a half of respondents were aware of the presence of instructions for managing the information system, and 85% of them became familiar with the safety policy in the facility. Conclusions: The study showed that it is necessary to increase the number of hours of training for physicians and nurses. It is also important to place more emphasis during trainings on organizational aspects, i.e. instruction for managing information system and safety policy. Key words: information technology implementation, safety policy, electronic medical records
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543