6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 2 – korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia

 
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2013;19(3):324–330
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b]Dokumentacja medyczna, pod warunkiem, że prowadzona jest prawidłowo, ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, tj. pacjentów, personelu medycznego, menedżerów podmiotów leczniczych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W systemie ochrony zdrowia w ciągu roku przepływa informacja o ponad 2 miliardach świadczeń zdrowotnych. Każdego dnia w Polsce przybywa miliard danych o zdarzeniach medycznych, 7 miliardów danych o świadczeniach medycznych i 38 milionów danych o badaniach aparaturą medyczną. W celu poradzenia sobie z tak olbrzymią liczbą danych wprowadza się rozwiązania informatyczne, które pozwalają na skuteczniejsze i efektywniejsze tworzenie dokumentacji medycznej pacjentów i administrowanie nią. Technologia informatyczna jest coraz częściej uznawana za ważne narzędzie poprawy bezpieczeństwa pacjentów, efektywności i jakości opieki, szczególnie poprzez promowanie praktykowania opartej na dowodach medycyny. Spośród wszystkich rozwiązań informatycznych obecnie używanych w obszarze zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szansę przynieść największe korzyści. Już za blisko rok posługiwanie się elektroniczną dokumentacją medyczną stanie się powszechnym obowiązkiem legislacyjnym podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, iż znaczna część placówek medycznych, aby poprawić jakość funkcjonowania, wdrożyła systemy do obsługi e-dokumentacji jeszcze przed pojawieniem się zapisu ustawy.

Medical records, provided that they are properly kept, are of great importance for all participants of the health care system, i.e. patients, medical staff, managers of medical facilities, and the National Health Insurance Fund. Annually, in the system of health care passes information concerning more than 2 billion heath services. Each day, in Poland, a billion data pertaining to medical events are added, 7 billion data concerning medical services, and 38 billion data about examinations performed with medical equipment. In order to manage such a tremendous amount of data, computer science solutions are helpful, which allow more efficient creation and administration of patients’ medical records. Information technology is increasingly more often considered as an important instrument for an improvement of patient safety, effectiveness and quality of care, especially by promoting the practice of evidence based medicine. From among all computer solutions in the area of health care which are currently used, the electronic medical records system (EMR) has the chance to bring about the greatest benefits. As soon as within a year, using electronic medical records will become a common legislative duty of medical facilities providing health services. It is noteworthy that a considerable part of medical facilities implemented e-records systems even before the issuing of the Act in the matter of this requirement, in order to improve the quality of their functioning. Key words: electronic medical records, information technology implementation, health care system
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543