6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego

 
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2013;19(3):319–323
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia rozwiązań informatycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Kierunek zmian, które wiążą się z jej implementacją, zależy oczywiście od personelu medycznego, gdyż to on będzie wykorzystywał w swojej pracy nowe rozwiązania oraz opiniował ich skuteczność i efektywność. Cel pracy: Celem badania ankietowego była ocena wpływu korzystania z e-dokumentacji medycznej na efektywność pracy personelu medycznego. Materiał i metoda: Badanie ankietowe dotyczące korzystania z EDM zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony pośród lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych. Wyniki: Blisko 90% respondentów zauważyło wzrost wydajności swojej pracy i poprawę zarządzania czasem, a 70% potwierdza zmniejszenie liczby codziennych czynności. Do innych najczęściej docenianych korzyści zalicza się ułatwienie obiegu dokumentów (83,3%), a także wzrost bezpieczeństwa dokumentacji (92,3%). Wnioski: Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej znacząco zwiększyła wydajność pracy personelu medycznego. Badanie dowiodło, iż lekarze odczuwają mniej zalet z wprowadzenia EMD niż pielęgniarki czy rejestratorki.

Introduction: Information technology is increasingly more commonly considered as an important instrument for the improvement of the effectiveness and quality of health care, especially in evidence based medicine. From among all computer science solutions in the area of health care which are currently in use, the electronic medical records system (EMR) has a chance to bring about the greatest benefits. The direction of changes related with its implementation obviously depends on the medial staff, because they will use new solutions at work and will provide opinions concerning its efficacy. Objective: The objective of the survey was evaluation of the effect of using medical e-records on the effectiveness of work of the medical staff. Material and method: A survey concerning the use of electronic medical records was conducted in February 2013 at the Outpatient Department ‘Kamed’ in Katowice. An anonymous questionnaire was distributed among physicians, nurses and medical records keepers. Results: Nearly 90% of respondents observed an increase in their work productivity and improvement of time management, and 70% confirmed reduction in the number of daily activities. Other, most frequently appreciated benefits are: facilitation of the circulation of (83.3%), and increase in their security (92.3%). Conclusions: Implementation of electronic medical records considerably increased the productivity of work of the medical staff. The study confirmed that physicians perceive fewer advantages of the implementation of EMR than nurses or medical records keepers. Key words: electronic medical records, computerization, effectiveness of work of medical staff
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543