6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

HIV/AIDS w wybranych kulturach judeochrześcijańskich

 
1
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ 2013;19(3):267–271
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Religia jest bardzo ważnym elementem tożsamości ludzi. Odgrywa ona dużą rolę w kształtowaniu zachowań i postaw w stosunku do osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Problematyka HIV/AIDS w poszczególnych religiach i kulturach jest bardzo zróżnicowana. Cel: Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnego stosunku wyznań kultury judeochrześcijańskiej do problematyki zakażeń HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Kościoła rzymskokatolickiego. Skrócony opis stanu wiedzy: Wokół tematyki HIV/AIDS w religii chrześcijańskiej toczy się obecnie burzliwa dyskusja. Kościół krytykowany jest przez wiele środowisk za brak racjonalnego podejścia szczególnie w zakresie profilaktyki w krajach afrykańskich. Wyznawcy chrześcijaństwa jednak nie odrzucają i nie dyskryminują osób zakażonych, gdyż nadrzędnym celem tego wyznania jest opieka nad osobami chorymi. Podobne stanowisko głoszą wyznawcy judaizmu. Stosunek wyznawców islamu do problematyki HIV/AIDS jest bardziej negatywny niż stosunek wyznawców chrześcijaństwa czy judaizmu. Podsumowanie: Racjonalna wiedza medyczna niejednokrotnie stoi w sprzeczności z religijną moralnością. Wsparcie osób żyjących z HIV i AIDS nie zawsze zgodne jest z obowiązującymi w danej kulturze kodeksami etycznymi. W początkowym okresie epidemii we wszystkich trzech religiach dominowało negatywne podejście do osób zakażonych. Obecnie stosunek do tych chorych ulega znacznej poprawie.

Introduction: Religion is a very important element of human identity. It plays a big role in the shaping of behaviours and attitudes towards individuals infected with HIV and those ill with AIDS. The scope of problems concerning HIV/AIDS in individual religions and cultures is much varied. Objective: The object of the study was the presentation of to‑date attitudes of religions of Judeo‑Christian culture towards the scope of problems concerning infections with HIV/AIDS, with particular consideration of the attitude of Roman Catholic Church. Brief description of the state of knowledge: At present, in Christian religion there is a heated discussion concerning the scope of problems pertaining to HIV/AIDS. The Church is criticized by many circles for the lack of a rational approach, especially with respect to prophylaxis in African countries. Nevertheless, followers of Christianity neither reject nor discriminate those infected because the superior goal of this religion is the care of the ill. The followers of Judaism preach a similar attitude. The attitude of the followers of Islam towards the problems of HIV/AIDS is more negative than that of the followers of Christianity or Judaism. Summing up: Rational medical knowledge is frequently at odds with religious morality. Support for people living with HIV and AIDS is not always in accordance with ethical codes which are in effect in a given culture. In the initial period of epidemics, in all three religions there dominates a negative approach towards those infected. At present, the attitude towards these patients has much improved. Key words: HIV, AIDS, Christianity, Judaism, Islam, culture
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543