6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Funkcjonowanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych na przykładzie pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji

 
1
Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2
Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
MONZ 2012;18(3):219–224
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Na zakres funkcjonowania społecznego osoby starszej wpływa wiele czynników, m.in. zmiany stanu zdrowia, aktywność zawodowa lub wycofanie się z niej, status ekonomiczny, stresujące wydarzenia życiowe, zawężenie stosunków międzyludzkich, utrata pozycji społecznej, bilans własnego życia, poziom wykonywanego wysiłku fizycznego, stopień zaangażowania w życie. Proces starzenia się bywa przyśpieszany przez choroby, które mogą zaburzać sprawność funkcjonalną i prowadzić do utrwalonej niepełnosprawności. Cel pracy: Celem pracy była analiza funkcjonowania społecznego (w obszarach wykonywania podstawowych i złożonych czynności życiowych, poruszania się w przestrzeni, zaangażowania w życie środowiska lokalnego oraz wykorzystania czasu wolnego) starszych osób niepełnosprawnych, hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji. Materiał i metody: Badaniami objęto 122 osoby w wieku powyżej 65 lat hospitalizowane z powodu przebytego udaru mózgu (68,9%) lub protezoplastyki stawu (31,1%). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza wywiadu. Wnioski: 1. Funkcjonowanie społeczne badanych osób było znacznie ograniczone w zakresie wykonywania złożonych czynności życiowych, możliwości lokomocyjnych, korzystania z komunikacji publicznej oraz aktywności społecznej i spędzania czasu wolnego. 2. Stwierdzono niższą samodzielność pacjentów po przebytym udarze mózgu aniżeli pacjentów po protezoplastyce stawu. 3. Istnieje pilna potrzeba reaktywizacji starszych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wytycznych WHO dotyczących promocji aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości i zainteresowań.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543