6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Funkcjonowanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych na przykładzie pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji

 
1
Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2
Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
MONZ 2012;18(3):219–224
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Na zakres funkcjonowania społecznego osoby starszej wpływa wiele czynników, m.in. zmiany stanu zdrowia, aktywność zawodowa lub wycofanie się z niej, status ekonomiczny, stresujące wydarzenia życiowe, zawężenie stosunków międzyludzkich, utrata pozycji społecznej, bilans własnego życia, poziom wykonywanego wysiłku fizycznego, stopień zaangażowania w życie. Proces starzenia się bywa przyśpieszany przez choroby, które mogą zaburzać sprawność funkcjonalną i prowadzić do utrwalonej niepełnosprawności. Cel pracy: Celem pracy była analiza funkcjonowania społecznego (w obszarach wykonywania podstawowych i złożonych czynności życiowych, poruszania się w przestrzeni, zaangażowania w życie środowiska lokalnego oraz wykorzystania czasu wolnego) starszych osób niepełnosprawnych, hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji. Materiał i metody: Badaniami objęto 122 osoby w wieku powyżej 65 lat hospitalizowane z powodu przebytego udaru mózgu (68,9%) lub protezoplastyki stawu (31,1%). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza wywiadu. Wnioski: 1. Funkcjonowanie społeczne badanych osób było znacznie ograniczone w zakresie wykonywania złożonych czynności życiowych, możliwości lokomocyjnych, korzystania z komunikacji publicznej oraz aktywności społecznej i spędzania czasu wolnego. 2. Stwierdzono niższą samodzielność pacjentów po przebytym udarze mózgu aniżeli pacjentów po protezoplastyce stawu. 3. Istnieje pilna potrzeba reaktywizacji starszych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wytycznych WHO dotyczących promocji aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości i zainteresowań.

Introduction: The areas of social functioning of the elderly are influenced by a number of factors, such as changes in health status, occupational activity or retirement, economic status, stressful experiences, shrinking of interpersonal relations, loss of social position, balance of life achievements, level of physical effort, and degree of involvement in life affairs. The process of ageing may be accelerated by diseases which may disturb functional fitness and lead to permanent disability. objective: The objective of the presented study was analysis of social functioning of elderly disabled patients hospitalized in a rehabilitation department from the aspect of performing basic and complex life functions, moving around, involvement in the life of the local community, and leisure activities. Material and methods: The research covered a group of 122 disabled aged > 65, hospitalized due to cerebral stroke (68.9%) or prosthesoplasty of a joint (31.1%). The study was carried out using a self-designed questionnaire. Conclusions: 1. Social functioning of the respondents was largely limited with respect to performing complex life functions, locomotor abilities, use of public transport, as well as social activity and spending free time. 2. It was found that patients who had undergone cerebral stroke were less self-reliant than those after prosthesoplasty of a joint. 3. There is an urgent need to reactivate the disabled elderly with consideration of the WHO directives concerning promotion of physical activities adjusted to individual capabilities and interests. Key words: cerebral stroke, prosthesoplasty of a joint, the elderly, the disabled, social functioning
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543