6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej

 
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
MONZ 2013;19(3):251–254
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Dbałość o zdrowie oraz zachowania zdrowotne to podstawowe zagadnienia edukacji i promocji zdrowia. Do ich kształtowania przyczynia się w największym stopniu rodzina, szkoła i środowisko rówieśników. Profesjonalne przekazywanie wiedzy i umiejętności zdrowotnych to zadanie wielu promotorów zdrowia, którzy realizują je w ramach różnych przedmiotów szkolnych na wszystkich etapach edukacji. Celem pracy jest ukazanie zachowań zdrowotnych podejmowanych, w ramach dbałości o zdrowie, przez studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego, wskazanie wybranych przez nich osób, mających kwalifikacje i kompetencje promotora zdrowia oraz przedmiotów, na których przekazano im najwięcej wiedzy i umiejętności z edukacji i promocji zdrowia. W badaniach uczestniczyło 173 studentów wychowania fizycznego i 86 zdrowia publicznego, studiujących w Białej Podlaskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego i zastosowano technikę ankietowania. Autorki pracy po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych liczbowych uzyskały wyniki badań, które umożliwiły sprecyzowanie trzech wniosków końcowych. Zdrowe żywienie i systematyczna aktywność fizyczna to najważniejsze zachowania zdrowotne praktykowane przez badanych, które służą przede wszystkim zdrowiu fizycznemu. Biologia i wychowanie fizyczne – zdaniem studentów wychowania fizycznego, zaś propedeutyka zdrowia publicznego i promocja zdrowia – według studentów zdrowia publicznego, to przedmioty, w ramach których w największym stopniu realizowano tematykę zdrowotną. Nauczyciele wychowania fizycznego, pedagodzy i profesjonalni edukatorzy zdrowia to według respondentów osoby z kwalifikacjami i kompetencjami edukatora i promotora zdrowia.

Care for health and pro-health behaviour are the basic issues of education and health promotion. Family, school and the milieu of peers contribute greatly to shaping the attitude. Professional passing of knowledge on health and exercise skills is a task of many promoters who perform it as a part of the teaching of school subjects to students at all stages of education. The aim of the paper is to show the pro-health behaviour taken up by students studying Physical Education and Public Health as a part of the care for health, pointing to the competent promoters who have proper qualifications for education and health promotion, and the subjects which provide the most knowledge and skills on education and health promotion. In the research participated 173 students of Physical Education and 86 students of Public Health. The students were attending the Department of Physical Education and Sports in Biała Podlaska, Poland, and the Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland. In the study, the authors used the diagnostic survey method and questionnaire technique. The authors, having analyzed in detail the numeric data, obtained the findings which allowed them to arrive at the following conclusions, that good nutrition and systematic physical activity are the most important factors of pro-health behaviour practiced by the studied which, first of all, serve to improve physical health. Biology and Physical Education, according to the teachers, are the introduction to Public Health and Health Promotion, and according to Public Health students, are the subjects during which, to the greatest degree, theory is put into practice. The PE teachers, professional health educators, according to the surveyed, are the persons having the qualifications and competence to be educators and promoters of health. Key words: pro-health behaviour, students, physical education, public health
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543