6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Czynniki ryzyka wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała (LBW) dziecka – regresja logistyczna

 
1
Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
MONZ 2015;21(3):244–249
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. Wśród wskaźników oceniających stan biologiczny społeczeństwa wymieniane są wartości urodzeniowej masy ciała i procentowy udział noworodków urodzonych z masą ciała < 2500g (Low Birth Weight, LBW). Cel. Celem pracy była próba oceny prawdopodobieństwa wystąpienia małej urodzeniowej masy ciała wśród noworodków w zależności od czynników ryzyka, z wykorzystaniem regresji logistycznej. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w latach 1999–2007 w grupie 3071 zdrowych i sprawnych fizycznie studentów i studentek (oraz ich matek) pierwszego roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Dane pochodzą z dokumentacji medycznej (badania retrospektywne) oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała jest istotnie powiązane ze skróceniem czasu trwania ciąży (OR=2) i paleniem tytoniu przez matkę w czasie ciąży (OR=0,36)(tab.5). Utworzony model regresji logistycznej przyjmuje postać (tab.5): Logit P=-25,57+1 . x[sub]1 (czas trwania ciąży)[/sub] -1,02 . x[sub]2 (palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży)[/sub]. Wnioski. Należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę LBW, w tym na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, propagowanie wiedzy na temat przyczyn LBW i zdrowotnych konsekwencji LBW. Metoda regresji logistycznej doskonale nadaje się do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia LBW.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543