6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych

 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wiktor
2
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wiktor
3
Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin
MONZ 2014;20(1):42–45
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp. Pojęcie satysfakcji z życia wiąże się ściśle z pojęciem jakości życia. Satysfakcja z życia jest uznawana za kategorię użyteczną w badaniach empirycznych w medycynie. Cel pracy. Celem badań była analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym zależnie od wybranych danych socjodemograficznych. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 268 kobiet w wieku 45–55 lat, które zgłaszały się do przychodni na terenie miasta Lublina. Kryteriami kwalifikującymi kobiety do grupy badanej były: wiek 45–55 lat, brak zaburzeń psychicznych oraz brak chorób wymagających hospitalizacji w okresie przeprowadzania badania. Z badanej grupy wykluczono kobiety z jatrogenną menopauzą. Badania były dobrowolne i anonimowe. Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Nr KE-0254/6/2008). Badania przeprowadzono w 2008 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i kwestionariusza ankiety autorskiej w celu zgromadzenia danych socjodemograficznych. Wyniki. Średnia satysfakcja z życia w badanej grupie wynosiła 17,40 ± 7,38. Zaobserwowane w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od wieku, stanu cywilnego, wykształcenia badanych wskazują na przeciętną satysfakcję z życia w badanej grupie kobiet. Ponadto w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od dochodu miesięcznego badanych wskazują na niską lub przeciętną satysfakcję z życia w badanej grupie kobiet. Wnioski. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że działania mające na celu poprawę satysfakcji z życia powinny być skierowane do kobiet w okresie okołomenopauzalnym z wykształceniem podstawowym lub zawodowym i średnim oraz o niskim dochodzie miesięcznym. Słowa kluczowe: perimenopauza, satysfakcja z życia, czynniki socjodemograficzne

Introduction. The term ‘life satisfaction’ is closely related with the concept of the quality of life. Life satisfaction is considered as a category which is useful in empirical studies in medicine. Objective. The objective of the study was analysis of the level of life satisfaction among perimenopausal women, according to socio-demographic characteristics. Material and methods. The study included 268 females aged 45 55 who reported to the outpatient departments in the city of Lublin. The qualification criteria into the study group were: age 45–55, lack of mental disorders, lack of diseases requiring hospitalization during the period of study. Women with iatrogenic menopause were excluded from the study. The study was voluntary and anonymous. The research project obtained a positive opinion from the Bioethical Committee at the Medical University in Lublin (No. KE-0254/6/2008). The study was conducted in 2008 by the method of a diagnostic survey with the use of the Satisfaction With Life Scale (SWLS) and a questionnaire designed by the author in order to collect socio-demographic data. Results. The mean life satisfaction in the group examined was 17.40 ± 7.38. The values of satisfaction with life (SWLS) obtained in the presented study, according to the respondents’ age, marital status, and education level indicated an mediocre life satisfaction among the women examined. In addition, the mean values of satisfaction with life (SWLS) according to the monthly income showed low or mediocre satisfaction with life in the group of women examined. Conclusions. Analysis of the results obtained indicated that actions aimed at the improvement of satisfaction with life should be directed to perimenopausal women with elementary, elementary vocational and secondary school education, and those with low monthly income. Key words: perimenopause, satisfaction with life, socio-demographic characteristics
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543