6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej

Ewa Rzońca 1,  
 
1
Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(4):270–276
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Okres ciąży, porodu i połogu to wyjątkowy czas w życiu kobiety, który wymaga zapewnienia jej holistycznej, kompleksowej opieki i wsparcia. Celem pracy jest analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej. [b]Materiał i metoda.[/b] Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2014 roku wśród 150 położnic – pacjentek lubelskich szpitali. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety obejmujący pytania dotyczące ogólnej jakości opieki okołoporodowej świadczonej przez lekarza i położną oraz charakterystyki badanych kobiet. [b]Wyniki.[/b] Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy oceną poziomu satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej a ich wyksztalceniem, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, posiadaną liczbą dzieci, aktywnością zawodową, samooceną/oceną dotyczącą prawidłowego przebiegu: ciąży, porodu i przeżyć związanych z porodem, rodzajem porodu i czasem przebywania na oddziale położniczym (p < 0,05). [b]Wnioski.[/b] Położnice z wykształceniem wyższym, posiadające jedno dziecko, mieszkające w mieście, będące w związku małżeńskim, aktywne zawodowo, które rodziły naturalnie, pozytywnie oceniające przebieg ciąży, porodu, jak i przeżycia związane z samym porodem oraz dłużej przebywające na oddziale położniczym wyżej i lepiej oceniają opiekę okołoporodową. Opieka okołoporodowa świadczona przez lekarza i położną została oceniona pozytywnie w opinii położnic. Konieczna jest jednak jej systematyczna ocena w celu spełniania oczekiwań kobiet i doskonalenia świadczonej opieki.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543