6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego wśród uczniów w wieku 12–15 lat

Anna Pacian 3,  
 
1
Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4
Doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(2):113–119
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie.[/b] Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Podejmowanie przez uczniów aktywności fizycznej w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnej pozwala na wzmocnienie prozdrowotnego stylu życia oraz podejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy jest ocena podejmowania aktywności fizycznej oraz form spędzania czasu wolnego wśróduczniów. [b]Materiał i metody. [/b]Badania przeprowadzono w województwie podkarpackim, wśród 125 uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jarosławiu. Metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, zebrano informacje dotyczące aktywności fizycznej, które poddano statystycznej analizie komputerowej. [b]Wyniki. [/b]Wyniki badań ukazują, iż uczniowie podejmują aktywność fizyczną na poziomie zalecanej dla tej grupy wiekowej 1godziny umiarkowanych wysiłków w ciągu dnia. Zdecydowana większość respondentów regularnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego oraz podejmuje dodatkową aktywność fizyczną w ciągu dnia. Najczęściej wybieraną formą dodatkowej aktywności jest jazda na rowerze. Niepokojącym faktem jest ilość czasu spędzanego przy komputerze, która w dość dużym odsetku wynosi powyżej 3 godzin każdego dnia. [b]Wnioski.[/b] Opuszczanie obowiązkowych zajęć fizycznych z innych powodów niż zdrowotne, powinno zostać całkowicie wyeliminowane z nawyków i zachowań zdrowotnych uczniów. Codzienna aktywność fizyczna uczniów, w postaci jazdy na rowerze, powinna zostać wykorzystana przez rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, jako okazja do wzmacniania prozdrowotnego stylu życia, a co za tym idzie, kształtowania wśród osób młodych postaw sprzyjających zdrowiu.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543